Senior Landscape and Urban Design Officer - Monmouthshire County Council

Location/Venue: 
Monmouthshire

Monmouthshire County Council have an exciting opportunity for a suitably qualified Urban Design/Landscape professional to join the Heritage Team within the Council’s Planning Service. The Couunty has a rich landscape and historic environment together with exciting new development opportunities. We are looking for a suitably qualified and experienced officer to provide urban design and landscape advice in relation to all aspects of the County’s built and natural environment being part of the wider Development Management Team.

Monmouthshire County Council has a culture of creative thinking and a strong emphasis on placemaking and future communities. As a result the post holder will be required to have a substantial input in the shaping of the new Local Development Plan in terms of new housing sites and the formulation of policy and relevant Supplimentary Planning Guidance.

The postholder will have a professional qualification, to degree level, in a relevant urban design or landscape related field together with membership of the Landscape Institute or Registered Practitioner Status, or demonstrable experience in landscape and built environment related dicipline.

The closing date for receipt of completed applications is 27th June 2018.

Inteviews will be held on 5th July 2018.

For further details of the job description and the person specification please see Monmouthshire County Council’s Website.

For further information or to informally discuss this post please contact the Heritage Manager Amy Longford on 01633 644877 or the Development Services Manager, Phil Thomas on 01633 644809. Alternativly email Amylongford@monmouthshire.gov.uk or PhilipThomas@monmouthshire.gov.uk

 

Mae gan Gyngor Sir Fynwy gyfle cyffrous ar gyfer swyddog proffesiynol Dylunio Trefol/Tirlun i ymuno â'r Tîm Treftadaeth o fewn Gwasanaeth Cynllunio'r Cyngor. Mae gan y Sir dirlun ac amgylchedd hanesyddol cyfoethog ynghyd â chyfleoedd datblygu newydd cyffrous. Rydym yn edrych am swyddog profiadol gyda chymwysterau addas i ddarparu cyngor ar ddylunio trefol a'r tirlun yng nghyswllt pob agwedd o amgylchedd adeiliedig a naturiol y Sir gan fod yn rhan o'r Tîm Rheoli Datblygu ehangach.

Mae gan Gyngor Sir Fynwy ddiwylliant o feddwl creadigol a phwyslais cryf ar wneud lle a chymunedau'r dyfodol. Fel canlyniad bydd angen i ddeiliad y swydd gael mewnbwn sylweddol wrth lunio'r Cynllun Datblygu Lleol newydd yn nhermau safleoedd tai newydd a ffurfio polisi a Chanllawiau Cynllunio Atodol perthnasol.

Bydd gan ddeiliad y swydd gymhwyster proffesiynol, i lefel gradd, mewn maes perthnasol yn gysylltiedig gyda dylunio trefol neu dirlun gydg aelodaeth o'r Sefydliad Tirlun neu Statws Ymarferydd Cofrestredig, neu brofiad amlwg mewn disgyblaeth cysylltiedig â'r tirlun ac amgylchedd adeiledig.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi eu cwblhau yw 27 Mehefin 2018.

Cynhelir cyfweliadau ar 5 Gorffennaf 2018.

I gael manylion pellach ar y disgrifiad swydd a'r fanyleb person gweler gwefan Cyngor Sir Fynwy.

I gael mwy o wybodaeth neu i drafod y swydd yn anffurfiol cysylltwch â'r Rheolwr Treftadaeth, Amy Longford 01633 644877 neu'r Rheolwr Gwasanaethau Datblygu, Phil Thomas ar 01633 644809 neu anfon e-bost at Amylongford@monmouthshire.gov.uk neu PhilipThomas@monmouthshire.gov.uk